fbpx

העיר רהט נכנסת בשנים האחרונות לתהליכים שונים הקשורים בתכנון העיר, מורשת ותיירות. במסגרת זו נפתחו בה מספר יוזמות שונות המעמידות את מורשת התרבות הבדווית במוקד. במקביל לזה, במשך שנים רבות מקדמת חמולת אל הוזייל את שימור מורשת המשפחה בהקשר לפעלו של השייח סלמאן.
נספח השימור לתכנית 618-0462630, נערך בהמשך להחלטת ועדה מחוזית לתיעוד ואיתור מבנים בגבולות התכנית בשכונה מס' 36. עבודה זו באה כהשלמה לנספח השימור לעיר רהט, שהוכן על ידי אמיר גלילי (גלילי 2019), כך שאיננו חוזרים בעבודתנו על פרקי הרקע הסדורים שבאותו נספח, ואנו מתמקדים ומעמיקים את המידע אודות השכונה בלבד.
הנספח נערך בפורמט של תיק תיעוד מקדים של מינהל תכנון משרד הפנים על-ידי ד"ר אבי ששון, ועידו שלום.
תעתיקים שונים לשם המשפחה מופיעים במקורות ובספרות. בעבודה זו אנו נוקטים בשם אל הוזייל, כפי שנוהגים כיום בני המשפחה.