fbpx

תיק תיעוד מלא | העצמאות 23, באר שבע

החל להבנות בסוף שנות ה-30. האזור בו נבנה מבנה זה, שימש בעיקר למלאכה זעירה ומסחר, ומכאן שהמבנה הנחקר כנראה וגילם פונקציה מסחרית. במבנה המדובר ולפי תיעוד משנת 2008 לא נעשו שינויים מבניים בחזיתות ורק לאחר שנה זו נעשה חיפוי פח המסתיר את כל החזית ההיסטורית שנשתמרה.