fbpx

‏‏תיק תיעוד מלא | בית קרסנשטיין המייסדים 31 | מראשון לציון

בית קרסנשטיין

המבנה הנדון, נבנה עם ייסוד מושב נחלת יהודה בשנת 1913. שנת הקמתו המדויקת אינה ידועה, אך ממידע אודות יוסף קרסנשטיין (בעלי המבנה הראשונים) והשפעות אירועים שונים (השלטון העו'תמני, מלחמת העולם הראשונה ותוצאותיה) על הבנייה, ניתן לשער כי המבנה הוקם סביב שנת 1924. הוא הוקם כמבנה רבועי, חד קומתי בעל גג רעפים. פרטי הבנייה, חומרי הגמר והחלוקה הנפחית של המבנה, זהה למאפיינים טיפולוגיים של מבנים אחרים שנבנו בנחלת יהודה סביב אותם שנים. משפחות המייסדות של מושב נחלת יהודה, באו מכמה קבוצות (ירקנים, חקלאים, בעלי מלאכה ופועלי יקב). יוסף קרסנשטיין, בונה הבית, נמנה על קבוצת פועלי היקב.
על החלקה המקורית של קרסנשטיין עמדו שלושה מבנים: בית קרסנשטיין (מושא תיק תיעוד זה), רפת/מבנה עזר שהוקם מדרום לבית קרסנשטיין (כיום במגרש מדרום לרחוב לרחוב צבי-מילר) ומבנה מאוחר ממזרח לבית קרסנשטיין (כיום במגרש שכן). ע"פ החומר ההיסטורי שאותר, בית קרסנשטיין היה הראשון להיבנות מבין השלושה. בצילומי אויר היסטוריים ניתן לראות שהחלקה סביב המבנה הייתה מעובדת לאורך השנים. במהלך שנות ה-50, בנו של יוסף, חיים דרור קרסנשטיין, ערך שינויים ותוספות במבנה. במהלך השנים האחרונות המבנה היה נטוש ומצבו הפיזי הדרדר.
המבנה נסקר בסקר השימור העירוני (נערך ע"י אמנון בר-אור אדריכלים, 2017) וסומן כמס' סידורי 5. המבנה מסומן בתוכנית לשימור אתרים בראשון לציון רצ/2/84/1 כ'מבנה לשימור רגיל' (דהיינו, 'אתר לשימור בו יותרו שינויים ו/או תוספות בניה בהתאם להוראות ולמגבלות המפורטות בתוכנית', מתוך תקנון התוכנית). המבנה, מוקם בפינה הצפון-מערבית של החלקה הנידונה. החלקה גובלת ברחוב המייסדים בצפון, ברחוב צבי-מילר במערב ובדרום, ובמגרש שכן בחלק המזרחי.
תיק התיעוד נערך כחלק מתוכנית פיתוח ובניה המבוקשת בחלקה. מטרת תיק התיעוד היא מתן תיעוד למורשת הבנויה של העיר ואיתור מידע היסטורי, אדריכלי והנדסי שיאפשר את חשיפת הערכים של המבנה המקורי וישמש בסיס לטיפול עתידי באתר. על-פי הנחיות מינהל משרד הפנים, לפני כל ביצוע פעולה כל שהיא באתר או במבנה לשימור, יש לתעדו כתנאי להמשך תכנון וקבלת היתר לביצוע העבודה.