fbpx

תיק תיעוד מקדים | בית קהא | הרצל 43 | רחובות

בית קהא

תיק תיעוד זה מתעד את בית משפחת  קהא, ברחוב הרצל מספר 43 אשר נמצא מערבית לגרעין ההיסטורי של רחובות. שם תיק התיעוד נבחר כ"בית קהא" בהתאם למשפחה שגרה בו בעבר, משפחת יעקב בן זכריה קהא.

האתר מסומן לשימור במערכת ה-S.I.G של עירית רחובות האתר אינו נכלל ברשימת השימור העירונית מתוך פרק שימור של תכנית המתאר רחובות 2009 – תוכנן ע"י ליבנה שואף-רונן, רונן-שואף אדריכלים. הוכחה לבנית הבית קיימת רק בשנת 1944, בתצלום אוויר. חלקה 47, אינה נכללת בתחום אתרי עתיקות מוכרזים. מזמין התיק הינו חברת צבי צרפתי ובניו לצורך תב"ע.

תיק תיעוד זה נועד לתאר את סיפורו של המבנה, בית קהא, על ידי איסוף וניתוח של הנתונים הסטטוטוריים, ההיסטוריים והקיימים של האתר. הבית הוקם לאחר שנת 1940 על פי תצלומי אוויר. האזור היה אור חקלאי. אזור מערבי לרחובות הגרעין ההיסטורי של רחובות. סימוכין להקמת הבית קיימים משנת 1946.

התיק כולל נתונים של התכניות החלות על האתר, רקע היסטורי ותרבותי, תיאור ראשוני של המבנה במצבו הנוכחי, הערכת האתר והגדרת חשיבותו מבחינה היסטורית – תרבותית, אורבנית ואדריכלית, במטרה לסייע לתכנון עתידי לאתר זה, בהיבט השימור ולאורך כל שלבי התכנון.