fbpx

תיק תיעוד מקדים | בית הלוי | הרצל 47 | רחובות

בית הלוי

תיק תיעוד זה מתעד את בית משפחת  הלוי, ברחוב הרצל מספר 47 אשר נמצא מערבית לגרעין ההיסטורי של רחובות. שם תיק התיעוד נבחר כ"בית הלוי" בהתאם למשפחה שגרה בו בעבר, משפחת זכריה עובד הלוי. האתר מסומן לשימור במערכת ה-S.I.G של עירית רחובות. האתר אינו נכלל ברשימת השימור העירונית מתוך פרק שימור של תכנית המתאר רחובות 2009 – תוכנן ע"י ליבנה שואף-רונן, רונן-שואף אדריכלים. על אף שבית הלוי מאופיין באדריכלות אקלקטית של שנות ה-20, של המאה ה-20, הוכחה לבנית הבית קיימת רק אחרי שנת 1942, במפת העיר ובתצלום אוויר החל משנת 1944.
חלקה 36, אינה נכללת בתחום אתרי עתיקות מוכרזים. מזמין התיק הינו חברת  צבי צרפתי ובניו בע"מ לצורך תב"ע.תיק תיעוד זה נועד לתאר את סיפורו של המבנה, בית הלוי, על ידי איסוף וניתוח של הנתונים הסטטוטוריים, ההיסטוריים והקיימים של האתר. הבית הוקם לאחר שנת 1930. האזור היה אזור חקלאי. אזור מערבי לרחובות הגרעין ההיסטורי של רחובות.

התיק כולל נתונים של התכניות החלות על האתר, רקע היסטורי ותרבותי, תיאור ראשוני של המבנה במצבו הנוכחי, הערכת האתר והגדרת חשיבותו מבחינה היסטורית – תרבותית, אורבנית ואדריכלית, במטרה לסייע לתכנון עתידי לאתר זה, בהיבט השימור ולאורך כל שלבי התכנון.