fbpx

נספחי שימור

מטרת המסמך שלהלן להוות כלי עזר לשילוב נושא השימור בתכניות מתאר כוללניות. פירוט ההנחיות במסמך ערוך בחלוקה לשלושה סוגי ישובים, המסווגים  לפי היקף אתרי המורשת הבנויה בתחומם.