fbpx

תיק תיעוד מתחמי

תיק תיעוד מתחמי מכיל את הרקע הנדרש להבנת אזור/אתר גדול בו מעוניינים להכין תכנית, ותואם את הנחיות מנהל התכנון לתיעוד מבנים לשימור במסגרת תכניות מפורטות.