fbpx

תיקי תיעוד

על-פי התוספת הרביעית לחוק התכנון והבניה, לפני ביצוע פעולה כלשהי וכתנאי להמשך תכנון והכנת תכנית מפורטת או היתר בניה באתר לשימור, יש לתעד את האתר או המבנה. מטרת תיק התיעוד היא מתן תיעוד למורשת הבנויה של העיר ואיתור מידע היסטורי, אדריכלי והנדסי שיאפשר את חשיפת הערכים של המבנה המקורי וישמש בסיס לטיפול עתידי באתר.

תיק תיעוד הוא מסמך המפרט את המידע ההיסטורי-תרבותי והאדריכלי של המבנה ו/או האתר, החל מנתונים כלליים וחלה בפרטי הבניין.

למשרדנו ניסיון רב בהכנת תיקי תיעוד על-פי דרישת הרשויות. אנו עובדים בשיתוף פעולה עם בעלי מקצוע ויועצים מהטובים בתחום זה, מהנדסי שימור, היסטוריונים וכד'.